نظام نوین رفاه و تامین اجتماعی از ایده تا عمل چ1 شمیز

به
منظور تحقیق بند های 9 و 12 اصل سوم و بندهای4 و2 اصل 21 و اصل 29 و بند های 1 و
2 اصل 43قانون اساسی  و همسو با
اهداف   سند چشم انداز مبنی بر دستیابی
به جامعه ای برخورداراز رفاه به دور از فقر و تبعیض با توزیع مناسب درامده
همچنین بند40 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه استقرار نظام جامعه یکپارچه شفاف،
کارامد و چندلایة تامین اجتماعی کشور اجرای ماده 81  قانون برنامه ششم توسعه و ماده 57 قانون
احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تکوین نظام اجتماعی چند لایه دولت دوازدهم
در پی مقدمات فراهم شده در دولت یازدهم رویکرد سایت رفاهی قملی پخش و
توانمندسازدر پیش گرفته است و ریشه کنی فقر مطلق و کاهش فقر نسبی در ابعاد
غذایی، بیمه، معیشتی، آموزشی و - را هدفگذاری نموده است.
شکل گیری نظام نوین رفاه و تأمین اجتماعی، به منزله راهکاری برای تحقق رویکرد
مذکور،
ابتدا با لایه بندی قلمروهای فعالیت در لایه های ((امدادی، حمایتی، وبیمه ای))
مدیریت وساماندهی ساختاری صورت می پذیرده سپس با سطح بندی در سطوح« پایه مازاد و
مکمل نوی. نحوه و میزان مشارکت دولت در تامین مالی هر یک از سطوح مشخص براساس
اصول فراگیری
«جامعیت» «کفایت» خدمات و با انجام آزمون وسع نه به جانمایی آحاد مردم
بهصوراعم و اقشار و گروههای هدف به طور اخص اقدام در نهایت بسته خدمات و پوشش
های امداد اجتماعی حمایتی و بیمه ای متناسب برای آن ها طراحی و در پایگاه
اطلاعات سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتمایی در قالب پرونده
الکترونیگه رفاه و تأمین اجتماعی اجرا خواهد شد در کتاب حاضر فرایند مذکور و
الزامات و نتایج ان تشریع و نبیین شده همچنین، پیش نویس احکام قانونی نیز ارائه
شده است.