هاچین و واچین دمت را برچین (داستان های بچه های آبی)(پرنده آبی) چ1شمیز رحلی 25000

 کتاب پیشرو در واقع درآمدی است بر هر صفحه
هابز که بدون تاکید بر جنبه سیاسی فلسفه هابز در تلاش بوده است تمامی ابعاد نظام
فکری این اندیشمند را تا حد امکان به زبان ساده روایت کند.