نمره ی مارو بده بریم(داستان های خونه ات کجاست ؟ تو باغچه!) چ1شمیز خشتی 310000 ری