عمر خیام؛زندگی و آثار(شمیز)چ2

این
کتاب شرح زندگی و افکار «خیام»، ریاضیدان و اخترشناس بزرگ نیمه دوم سده پنجم و
اوایل سده ششم هجری و دستاورد های او در ریاضیات و تقویم، است.
این اثر، از آن جهت با ارزش است که، ضمن بررسی محیط اجتماعی و مقطع تاریخی که
خیام در آن به سر می برد، می کوشد از میان اخبار تاریخ، حقایق زندگی آن دانشمند
را روشن کند.