دردسرهای زازا هزارپا (داستان های بچه های آبی)(پرنده آبی) چ1 شمیز رحلی250000ریال

تو
چند تا پا داری؟ دو تا؟ فقط دو تا؟ اما زازا هزار تا پا دارد
هزار تا پا با هزار تا کفش
با هزار تا بند کفش
وای فکرش را بکن بستن این همه بند کفش چقدر ماجرا دارد؟