قصه سنجاب؛از مجموعه این بود که ... (شماره 5/دوزبانه) (پرنده آبی) چ2 شمیز

این
بود که با یک فیل خوشگل دوشت شدم اما دوستی ما بی درد سر هم نبود .
می خواهید بدانبد مشکلات ما چی بود ؟(( قصه فیل )) را بخوانید !
It was then that i made a friend with a cute elephant, but
our friendship also had its problems too. Would you like
to Know what was our problem ?
Read "elephant's story l!