درخت عاشق پرنده است (کودک) چ2

درخت
عاشق پرنده است نگاه تازه ای است به اتفاقات معمولی و روزمرۀ زندگی که مضمون های
بزرگسالانه را به مفاهیمی ساده تبدیل کرده است.راوی در این کتاب ،با وجود تکراری
بودن مضامین ،نگاهی جدید و جالب توجه به واقعیت های زندگی دارد.