loader-img
loader-img-2

درخت سیاه (پرنده آبی) چ1

کلاغ
زرد به آسمان پرید. قارقار کرد. چرخید و چرخید. پرنده های توی آسمان او را دیدند
و گفتند:« این دیگر چه پرنده ای است؟! زرد است ولی قناری نیست! قارقار می کند،
ولی کلاغ نیست!» بعد همه فرار کردند و تنهایش گذاشتند...