قصه مار؛از مجموعه این بود که ... (شماره 3/دوزبانه) (پرنده آبی) چ3 شمیز

این
بود که با یک لاک پشت خوشگل دوست شدم، اما دوستی ما بی دردسر هم نبود. میخواهید
بدانید دردسرهای ما چه بود؟ «قصه لاکپشت» را بخوانید!