درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی چ2 شمیز رقعی

مدیریت
دولتیه در مقام یکی از رشته های اصیل هر چهانه فضای عمومی را در جامعه تئوریزه
می کند؛ به طوری که با فضای خصوصی موجود در قلمرو مدیریت بازرگانی و هیئتی
متفاوت لعمته ره آورد مطالعات مدیریت دولتی بسته های دانشی نظریه های مدیریت در
بخش دولتی
این کتاب تلاش دارد برخی نظریه های مدیریت دولتی وا تحلیل کندم فهم چنین نظریه
هایی به اقربغشی فری و شمالی فالویه پردازان و کارگزاران مدیریت در بخش دولتی
کمک خواهد گرده همه این کتاب ادتقای درک نظری و عملی مدیریت دولتی است.