دختری ساکت با پرنده های شلوغ (پرنده آبی) چ3 شمیز خشتی 280000 ریال

گلنسا
دختر کد خداست. کد خدا یک روز به تفنگچی هایش می گوید تا فورا بی بی نبات را
بیاورند. بی بی نبات پزشک محلی است. وقتی چند مهره سبز روی زبان گلنسا می گذارد
می گوید دوای گلنسا تخم گنجشک است. گلنسا دهانش مثل دهان ماهی باز و بسته می شود
اما یک کلمه حرف نمی زند. اودوست پرنده ها ست. گلنسا چه کار باید بکند...