جلوه هایی از هنر تصویرآفرینی در قرآن(زرکوب)چ2

یکی
از جلوه های زیبا و جذاب قرآن کریم که کمتر مورد توجه قرار گرفته، تابلوهای هنری
شگرف و نفیس آن است که هر یک به روشنی پرده از جمال و جلال خالق این همه زیبایی
ها برمی دارند.
هنر قرآن آن است که با قلم اعجازگر خود به معانی و مفاهیم، روح و حیات بخشیده
و براندام معانی کسوت حیات می پوشاند، به گونه ای که معانی انتزاعی و موضوعات
معنوی و ذهنی و حالات نفسانی، همه جان می گیرند و به حرکت درمی آیند و صحنه هایی
سرشار از حرکت و پویایی را پیش روی انسان به نمایش می گذارند.
ما در برابر آیات قرآن، خود را با کلماتی خشک و بی روح و تعابیری معمولی مواجه
نمی بینیم، بلکه در حقیقت به جای آن که ما با تعابیر و واژه ها سر و کار داشته
باشیم، در اصل روبه روی تصاویری زنده و مجسم ایستاده ایم که با ما سخن می گویند
و با خود موجی از حرکت و نشاط می آفرینند، و این است رمز جاودانگی قرآن و سرّ
تأثیر شگرف آن بر دل ها.