تکه ابر، شاخه نرگس چ1(داستان های صلح و دوستی)(پرنده آبی) زرکوب خشتی 360000ریال

تکه
ابری از ابر بزرگی که همه ی آسمان را پوشیده بود، جدا شد و به زمین آمد...