چرا سگ ها و گربه ها دشمن هم اند؟ (دنیا خانه من است)(پرنده آبی) چ1 شمیز رحلی 420000 ریال

سال
ها پیش در هند سگی در یک مزرعه ی کوچکِ پرورشِ بز زندگی می کرد. پوست این سگ به
رنگ شاه توت بود، به همین خاطر اسمش «لال» بود، به معنی «قرمز»...