تاریخ سیاسی و اجتماعی خراسان چ3 شمیز

در آغاز سدة دوم هجری، خراسانیان و مردم ماوراءالنهر با
چشمانی
نگران به رویدادهای جاری در مرکز خلافت در دمشق دیده دوخته بودند،
بنابراین در این بخش از جهان اسلامی علیه درازدستیها و بیدادگریهای
سرچشمه گرفته از دمشق جنبشی پدیدار شد که درفش این جنبش به
ِدست ابومسلم خراسانی بود. این کتاب بررسی و نگرشی است بر خراسان
آن زمان و رویدادهای برجستة آن و آغاز حکومت عباسی، و نیز به بخشی
از شخصیت ابومسلم، مردی که افسانهگونه شده است میپردازد.