پیداش کن بازی (ماجرای های ایستگاه جنگلی) (پرنده آبی) چ1 زرکوب