چه تربچه ی زیر و زرنگی!(داستان های خونه ات کجاست؟ تو باغچه! ) چ1 شمیز خشتی 31000

یک
بادمجان، یک پیازچه، چند تا نخود و البته یک تربچه ی قرمز گرد و قلمبه. این ها
اهالی باغچه ی سبزیجات پرماجرا کهچه تربچه ی زبرو زرنگی! یکی از آن ما جراهاست.