چرخه آب (علوم برای کودکان)(پرنده آبی) چ1 شمیز خشتی 250000 ریال

تا
حالا فکر کردی اگر آب نباشد چه اتفاقی می افتد؟
اگر آب نباشد تشنه و گرسنه می مانی.
اگر آب نباشد گیاهان و جانوران هم تشنه و گرسنه می مانند.
آن وقت می دانی چه می شود؟
دیگر سیاره ی ما قشنگ و آبی نیست و کسی روی آن زنده باقی نمی ماند!