دایناسورها (علوم برای کودکان)(پرنده آبی) چ1 شمیز خشتی 250000 ریال

سالیان
سال فکر می کردیم دایناسورها غول هایی عظیم جثه بوده اند
اما اکنون می دانیم که آن ها در اندازه های گوناگون و جانورانی پرجنب جوش
بودند ..
حتی بعضی از دایناسور ها پرداشتند..