ستارگان (علوم برای کودکان)(پرنده آبی) چ1 شمیز خشتی 250000 ریال

فکر
می کنی  چند ستاره در آسمان  وجود دارد؟
  آیا 
تاکنون   شهاب سنگ  دیده ای؟
   آیا کهکشان  راه شیری  
واقعاً  از شیر درست شده است؟

پرسش های انسان در مورد شگفتی های آسمان شب و فضای بیکران پایان ندارد. این
کتاب شروع خوبی برای یافتن پاسخ بعضی از این پرسش هاست.