شب به خیر داداشی (داستان های من و برادرم) (پرنده آبی) چ1 زرکوب

سام
نمی تواند بدون فرد بخوابد. می خواهد اورا پیدا کند. به کمک استلا همه جا
را  می گردد ولی پیدایش نمی کند. پس فرد
کجاست؟