گیاهان زیبا (علوم برای کودکان)(پرنده آبی) چ1 شمیز خشتی240000 ریال

همین
که یرما تموم شد باران شروع به باریدن می کند و خورشید پرتوافشانی می کند ، دانه
ای کوچک در دل خاک
جوانه می زند و سبز می شود این آغاز چرخه ی زندگی گیاهاغن گل دار است.