همه در امان اند (علوم برای کودکان)(پرنده آبی) چ1 شمیز خشتی 250000 ریال

جانوران
زیرزمین ، روی خاک ؛ میان ریشه درختان ؛ نوک دخرت ها ، نوک کوه ها و در اعماق
اقیانوس ها زندگی می کنند
و به دنبال پناهگاهی امن و آسوده برای خود هستند .. ، چگونه محل ساختن لانه را
انتخاب می کنند  باچه چیز هایی لانه می
سازند ..