معماری شهر چ1 زرکوب خشتی 800000 ریال

مرز
بی همتابی یک شهر کجاست؟ آلدو شی در دهه ی 1960 پاسخ این سؤال را در فرم شهر
وسیر تکوین آن جست وجو کرده است. برای او شهر دستاورد جمعی انسان ها و محصولی
فرهنگی است که با گذشت زمان، خود نیز مانند انسان ها بالغ می شود، به خودآگاهی
می رسد و خاطره می اندوزد؛ خاطرات و معناهایی که در محمل هایی فرمی ذخیره و
انباشت می شوند: حافظه ی جمعی شهر. آلدورسی، رهبر جنبش تندنتزا در معماری
ایتالیایی و یکی از تاثیرگذارترین نظریه پردازان معاصر در معمار و شهرسازی است.
کتاب اثر اصلی او در همین حوزه است . زشی در این کتاب همزمان هم به کارکرد باوری
جنبش معماری مدرن معترض است. همه می کوشد معماری و شهرسازی را به جایگاه اصیل
خود بازگرداند. و هه تا اندازه ای به تحلیل قواعد تکوین فرم شهر می پردازد .
کتاب منبعی مهم برای شناخت ساحت های ذهنی نویسندد و خصوصیات عصر اوست . در حوزدی
معمار و شهرست زی اغلب آلدررسی را به واسطه ی مفهود حافظه ی جمعی شهر" نی
شناسیه : مفهونی که تامل مداوم در آن، به ویژه با توجه به خلق و خوی شهرسازی
حاکم در ایران یک ضرورت است. با نگاهی حتی اجما نسب به آنجه در دهه های خبری شهر
های ایران رفته، جا دارد هر روز از خود بپرسیم چه چیزی یا چه کسی قرار است
روایتگر((ما)) و روز هایی باشد که شهرهایمان 
از سر گذرانده و می گذراننده؟ سال هاست حافظه ی جمعی مان به طور مداوم در
حال تخریب است.
 صفحات فضای مجازی  را که 
از زیر نظر می گذرانیم روزی که از خبر تخریب یا نادیده گرفته شدن پیوند
هایمان باتاریخ شهرهایمان اندوهگین نشویم و احساس استیصال نکنیم، و یا با خبر
کوچکی از ثبت و حفظ یک بنای ارزشمند اندکی امیدوار نشویم! گذشته که هیچ، با
خاطراتی جمعی که هروز تولید می شوند چه می خواهیم بکنیم؟