پرنده شاد شد چ1 شمیز (پرنده آبی)

گفتند:«
پرنده ارزن و آب نبات دوست دارد.» پسر، توی قفس، ارزن و آب نبات گذاشت. اما
پرنده شاد نشد...