پرواز چانگ آی به ماه (دنیا خانه من است)(پرنده آبی) چ1 رحلی شمیز 200000 ریال

ملکه
ی غرب اکسیر را به هائووی داد و خبرش به مردم رسید. مردم ترسیدند چون حالا دیگر
برای همیشه برده ی هائووی می شدند اما چانگ آی که آن ها را فراموش نکرده بود...