پرندگان مهاجر (علوم برای کودکان)(پرنده آبی) چ1 شمیز خشتی 250000 ریال

تاکنون
پرواز دسته جمعی پرندگان را در آسمان دیده اید؟ اغلب آن ها  فهمیده اند که سرما در راه است و باید به جا
های گرم بروند. اما چگونه زمان کوچ را تشخیص می دهند؟ چگونه مسیر خود را پیدا می
کنند؟ چه خطر هایی سر راهشان قرار دارد؟