عجب موش خرماهایی (علوم برای کودکان)(پرنده آبی) چ1 شمیز خشتی 250000 ریال

درحیات
وحش، جانوران زندگی خود را با تغییر فصل ها هماهنگ می کنند.
با شروع زمستان و برف و سرما زندگی برای بعضی از آن ها دشوار می شود. در این
فصل آن ها  به راحتی نمی توانند غذایی
پیدا کنند و زنده ماندن در میان باد و برف و باران کار دشواری است. پس چگونه
زمستان را پشت سر می گذارد؟