ابن عربی میراث دار پیامبر چ1 شمیز

کتاب ابن عربی، میراث دار پیامبران، به رغم مختصر بودنش، یکی از بهترین کتاب هایی است که با زبانی ساده و روان و به دور از ذکر اصطلاحات پیچیده و حواشی غیر ضروری به معرفی اندیشه های فلسفی و عرفانی ابن عربی می پردازد، مولف این اثر، پروفسور چیتیک، که چندین دهه درباره اندیشه های مولوی وابن عربی به پژوهش و تدریس و تالیف پرداخته است، در این کتاب، به جای آن که به شرح زندگی ابن عربی یا شرح مکاشفات اواکتفا کند، کوشیده است که کلید فهم اندیشه های ابن عربی را به دست دهد و وی را از طریق اندیشه هایش معرفی کند.  برخی موضوعات بررسی شده در فصل های این کتاب عبارت اند از: میرات محمدی، محبان خدا، ریشه های الهی محبت، کیهان شناسی ذکر، دانایی و تحقیق ، زمان و مکان و عینیت هنجار های اخلاقی ، تجلی صورت برزخی وتفسیر رحمت محور. مولف در همه این حوزه ها کار پژوهشی خود را بر مبنای رجوع به منابع دست اول  قرار داده است.