اژدها در عروسی (داستان های گرداله-5)(پرنده آبی)چ1 زرکوب خشتی -360،000 ریال

عروس خانوم با صدای بلند به مهمان ها گفت: « اسب طلایی من آمد.» اژدهاک با آن پولک های تنش که با نور خورشید برق می زدند، یک اژدها طلایی بود.