افسانه های الجزایری

 مؤلف این کتاب در شهر الجزایری گشته و این
داستان ها را از زبان افسانه سرایان و پیر زنان و چیرمردان شنیده و آن ها را با
همان لطف خاص شرقی به رشته تحریر در آورده است ، در این افسانه ها غولان و
جادوگران با آدمیان و پریان ستیزه می کنند ، خوب بد
با یکدیگر میجنگد و سرانجام ؛ قهرمان راستگو دلیر و در رستکار پیروز می شود و
نتیجه ای اخلاقی حاصل می گردد .
   این افسانه ها در برابر سر گرمی و
پرورش تخیل جوانان و نوجوانان و تلطیف ذوق آنان بسیار سودمند است .  مؤلف این کتاب در شهر الجزایری گشته و این
داستان ها را از زبان افسانه سرایان و پیر زنان و چیرمردان شنیده و آن ها را با
همان لطف خاص شرقی به رشته تحریر در آورده است ، در این افسانه ها غولان و
جادوگران با آدمیان و پریان ستیزه می کنند ، خوب بد
با یکدیگر میجنگد و سرانجام ؛ قهرمان راستگو دلیر و در رستکار پیروز می شود و
نتیجه ای اخلاقی حاصل می گردد .
   این افسانه ها در برابر سر گرمی و
پرورش تخیل جوانان و نوجوانان و تلطیف ذوق آنان بسیار سودمند است .