ایران در دوران نخستین پادشاهان هخامنشی چ5 شمیز

این
کتاب شامل مجموعۀ مطالعات و تحقیقاتی است که دربارۀ نخستین پادشاهان
هخامنشی به عمل آمده است. حواشی معتبر و سودمند کتاب بر ارزش علمی آن
میافزاید. در فصل مشروحی کتیبههای بیستون تجزیه و تحلیل شده و مؤلف طی
آن خصوصیات و نقاط تاریک زندگی اجتماعی ایران باستان را روشن میسازد. در
بخش دیگر، اوضاع سیاسی و مذهبی آن دوران فحص و تحقیق شده و از اسناد و
مدارک عیلامی و بابلی و آرامی و مصری و یهود و کتیبههای هخامنشی و
همچنین
از آثار مورخان مشهور و معتبر و فلاسفۀ بزرگ یونانی استفاده شده است. منابع
و
مآخذ این اثر مفید از وضع حکومت و زندگی روزانۀ ملل تابعۀ شاهنشاهی ایران
و
آداب و رسوم آنان و کاخ پادشاهان هخامنشی و نیز آثار هنری و لوازم و ابزار کار
مردم
آن دوره تصویر زندهای در برابر چشم پژوهندگان قرار میدهند