این طوری چ1 شمیز (پرنده آبی)

یک
روز لاک پشت حواسش نبود، لاکش را برعکس گذاشت. به نظر شما لاک پشت چه شکلی شد؟