باران در خودم می بارد (پرنده آبی) چ1 شمیز رقعی 90000 ریال

چه
پاییزتلخ عجیبی درمن می گذرد
بی سقف وبی سایه
بی چتروبارانی
ترانه ای دیگربخوان
باران
درخودم می بارد