اندیشیدن گام نخست در تفکر نقادانه چ3 شمیز رقعی

چگونه
است که سیاستمداران، حتی وقتی حق با آنها
نیست، حرف خود را به کرسی مینشانند؟ یکی از
ترفندهایشان این است که بخشی از حقیقت را میگویند.
بخش توریهگویی این کتاب دربارۀ همین موضوع است.
«من و آرش در یک مدرسه درس خواندیم. آرش فرد موفقی
شد، پس من هم موفق خواهم شد.» چرا سخن این
شخص مغالطه است؟
به یک سخنرانی گوش می ً دهید اما تقریبا هیچ چیز از
آن نمی ً فهمید. آیا مطلب واقعا پیچیده است یا سخنران
فقط برای خودنمایی از واژههای قلمبهسلمبه استفاده
میکند؟ بخشهای ژارگون و ژرفنمایی و پردهپوشی
کتاب به همین موضوع میپردازد.
نویسندۀ این کتاب، نایجل واربرتن، میکوشد با بیانی
ساده و با استفاده از مثالهای مناسب، اصول اولیۀ
منطق و تفکر نقادانه را به خواننده آموزش دهد تا اسیر
اینگونه مغالطهه ا و سفسطه گری ها نشود