برای همیشه (پرنده آبی) چ1 شمیز رحلی

مامان
گفت: « دیگر هیچ چیز مثل اولش نمی شود؛ اما میگذرد، هر چند سخت. بابا پیش من
است.»
کتابی مصور و شاعرانه درباره ی مرگ و
روبه رو شدن بیکلام تمام دنیا با اگون
کوچولو