بررسی داستان یوسف چ1 شمیز

سورة
مبارک یوسف در ادب فارسی و عربی جایگاهی ویژه و موقعیتی
ممتاز دارد و سرگذشت یوسف نبی دستمایة خلق آثار بسیاری واقع شده
است. سخنوران پارسیگو با پررنگ کردن درونمایة غنایی آن این داستان را
جولانگاه خلق تصویرها و بستری برای به کار بردن آرایه های ادبی ساخته
اند.
متصوفه آن را ابزار بیان اندیشه های متناسب با نحلة فکری خویش قرار داده
و با ذکر تحلیلهای عرفانی از آن سود جسته اند