برنامه ریزی برای تنوع سیاست گذاری در... چ1 شمیز رقعی