بره کوچولو هم آدم می خواهد (کودک) چ1 شمیز

بره
کوچولو آرزویی نداشت، مگر داشتن یک آدم کوچولو. بالاخره وقتی آن را به دست آورد،
کارهای زیادی برای انجام دادن داشت: او به آدمش غذا می داد، قفسش را تمیز میکرد
و با اون به گردش میرفت. اما یک روز آدم کوچولو فرار کرد و به داخل جنگل دوید.
بره کوچولو نمیدانست که آدم ها چقدر سریع می توانند بدوند!