بنیان های عقلانی و اجتماعی موسیقی چ2 شمیز

جستار
پیشگامانۀ ماکس وبر ( ،)1920 - 1864بنیانهای عقلانی و اجتماعی موسیقی، هم
برای جامعهشناسان و هم برای موسیقیدانان جالب خواهد بود، زیرا از سطح
جامعهشناسی
عامیانۀ موسیقی فراتر میرود و به مسائل بنیادی میپردازد. وبر تلاش میکند تا
تأثیر
عاملهای اجتماعی را در هستۀ بسیار خلاقانه و بنیان فنی موسیقی بررسی کند.
برنهاد
وبر، در وسیعترین معنا، این بود که موسیقی غربی ویژگیهای عقلانی خاصی دارد
که
عوامل اجتماعی در روند توسعۀ غربی آنها را ایجاد کردهاند. درست یا غلط،
برنهاد وبر
عمیقترین سطوح موسیقی نظری را با این موضوع مرتبط میداند. به کمک این
برنهاد،
میتوان نیاز متقابل علوم جامعهشناختی و موزیکولوژی به یکدیگر را نیز ارزیابی
کرد