بهترین داستان های جهان 5جلدی چ2شمیز

با خواندن هر داستان، ما با بینش انسانی دیگر
سهیم میشویم و ادراک او را از جهان، هر چند
اندک، میپذیریم. پا به زندگیای میگذاریم
که به هیچ طریق دیگر ما را بدان راه نخواهد
بود و در هر آنچه بر قهرمانان داستان میگذرد،
شریک میشویم. با مطالعۀ تعداد بسیاری از
این داستانها به دنیاهای تخیلی گوناگونی پا
میگذاریم و در نتیجه درک ما از جهان و زندگی
انسان وسیعتر و عمیقتر میشود