loader-img
loader-img-2

بیا بریم برف بازی (پرنده آبی) چ1 شمیز

چنار
خوش حال از جایش و گفت:«دستت را به من بده.» کاج و چنار شاخه های شان را به هم
چسباندند وچشم های شان را بستند. بعد قدم زنان به طرف شهر رفتند...