بیا چند شاخه حرف بزنیم (کودک) چ1 شمیز

درخت
سراسیمه در باد
فریاد زد:
«برگهایم زردند!»
باغبان با لبخند
گفت در گوش درخت:
«باز برمیگردند!»