تاریخ خرد ایونی چ1 شمیز

همــگان
یونــان را خاســتگاه فلســفه میداننــد. بــاور بــه اینکــه اندیشــۀ فلســفی
در
بســتر فرهنــگ یونــان باســتان امــری درونــزاد، خودبنیــاد و ریشــهدار
بــوده، بــه فهمــی
خـاص از متـون یونانـی کهـن انجامیـده و درکـی ویـژه از کلیدواژههـا و معناهـا
را ایجـاب
کـرده اسـت. کتـاب تاریـخ خـرد ایونـی بـه نقـد و واسـازی ایـن پیشداشـت
میپـردازد
و خاســتگاههای ایرانــی اندیشــۀ فلســفی و مســیرهای ورود و وامگیــری آن
را در ســپهر
فرهنـگ یونانـی بـا دقـت نشـان میدهـد. ایـن کتـاب کل متـون بازمانـده از
فیلسـوفان
پیشاسـقراطی را در نسـخۀ اصـل یونانـیاش وارسـی میکنـد؛ و هـم محتـوای
فلسفیشـان
و هـم بسـتر تاریخـی ظهورشـان را مـورد تحلیـل قـرار میدهـد.