چشم اندازی به تحولات ادبی پس ازپیروزی انقلاب چ1ش

پیروزی

انقلاب اسلامی زمینه ساز تحولات بسیار شگرفی را در عرصه  های
فرهنگ و‌ادبیات ، باورها ، دانش
صنعت و تکنولوژی فراهم کرد .
یکی از مولفه های انقلاب اسلامی
بازگشت به ارزش های انسانی
و فطری فراموش شده و احیای هویت
ایرانی و اسلامی است
ازین رو در برابر بیگانگان و هم
فراملی گرایی و گرایش به تعامل و تعاطی افکار با تمدن ها و ملیت های
دیگر را تقویت کرد .
نمود زیبای این تناقض را در اثار اهل قلمــ و صاحبان اندیشه می توان مشاهده
کرد ..