چه کسی خط و خال ها را برداشته است (پرنده آبی) چ2

زرافه
و گورخر تصمیم گرفتند برای تعطیلات آخر هفته به تپه ی شنی آنطرف جنگل بروند. صبح
زود، کوله پشتی هایشان را برداشتند و به راه افتادند. هنوز خیلی از جنگل دور
نشده بودند که طوفان شروع شدو...