چیزها (داستانی از سال های1960) چ3 شمیز جیبی

چیز
ها در باب تمدنی است که در آن « چیز ها» غایت هر کسی است؛ تمدن حریص در «
مصرف»  در این کتاب مدعاهای حقیرانه،
فریب های هستی، سرخوردگی ها، سعادت های کم مایه و در نهایت تصورپیری که زوج ها
از خوشبختی دارند و دلایلی که باعث می شود تا آخر هم به این سعادت دست دست
نیابند شده است.