خشم و هیاهو (ادبیات کلاسیک جهان) چ9 شمیز رقعی

((تراژدی
ما امروز  ترسی  جسمی، جهانی و همگانی است؛ و آنچنان دیر
پاییده است که اکنون  حتی می توانیم آن
را بر خود  همواره کنیم)).  خشم و هیاهو توانایی فاکنر در باز آفرینی
فرایند تفکر ذهن انسانی است؛ آغاز بنیادین آنچه جریان سیال ذهن می خوانند.