درس هایی برای خوش زیستن در زندگی زناشویی چ4 شمیز رقعی

یقین
دارم دختران و پسران نوخاسته که در آستانه پا نهادن به زندگی زناشویی هستند،
همسران جوانی که با وجود زحمت شبانه روزی و فراهم آوردن وسایل زندگی هنوز شیرینی
زندگی خانوادگی را نچشیده اند، یا آنان که رشته را گسیخته و بازی زناشویی را
باخته اند، حتی زنان و مردان سپیده مویی که از بیراهه به منزل پیری رسیده اند،
از خواندن این کتاب بهره ها خواهند گرفت.