دیالکتیک هگل (فلسفه نوین) چ2 شمیز رقعی

گادامر
مقاله های این کتاب را پس از سی سال پژوهش درباره دیالکتیک هگل نگاشته است.
شناخت عمیق زبان و فلسفه یونان باستان و تسلط او بر زبان آلمانی وپیشینه فکری آن
از امتیازهای وی در تفسیر آثار هگل است. اهمیتی که گادامر به ریشه های یونانی
دیالکتیک هگل داده. نسبت به کسانی که منشأ این دیالکتیک را فقط در بستر تاریخی
دوران مدرن و فیلسوفانی چون کانت می جستند. آشکار وی را به درکی بهتر رهنمون شده
است.